MXL (74)

MXLP5KE100A

TVS DIODE 100VWM 162VC DO41

MXLP5KE100AE3

TVS DIODE 100VWM 162VC DO41

MXLP5KE10A

TVS DIODE 10VWM 17VC DO41

MXLP5KE10AE3

TVS DIODE 10VWM 17VC DO41

MXLP5KE110A

TVS DIODE 110VWM 177VC DO41

MXLP5KE110AE3

TVS DIODE 110VWM 177VC DO41

MXLP5KE11A

TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO41

MXLP5KE11AE3

TVS DIODE 11VWM 18.2VC DO41

MXLP5KE120A

TVS DIODE 120VWM 193VC DO41

MXLP5KE120AE3

TVS DIODE 120VWM 193VC DO41

MXLP5KE12A

TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO41

MXLP5KE12AE3

TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO41

MXLP5KE130A

TVS DIODE 130VWM 209VC DO41

MXLP5KE130AE3

TVS DIODE 130VWM 209VC DO41

MXLP5KE13A

TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO41

MXLP5KE13AE3

TVS DIODE 13VWM 21.5VC DO41

MXLP5KE14A

TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO41

MXLP5KE14AE3

TVS DIODE 14VWM 23.2VC DO41

MXLP5KE150A

TVS DIODE 150VWM 243VC DO41

MXLP5KE150AE3

TVS DIODE 150VWM 243VC DO41

MXLP5KE15A

TVS DIODE 15VWM 24.4VC DO41

MXLP5KE15AE3

TVS DIODE 15VWM 24.4VC DO41

MXLP5KE160A

TVS DIODE 160VWM 259VC DO41

MXLP5KE160AE3

TVS DIODE 160VWM 259VC DO41

MXLP5KE16A

TVS DIODE 16VWM 26VC DO41

MXLP5KE16AE3

TVS DIODE 16VWM 26VC DO41

MXLP5KE170A

TVS DIODE 170VWM 275VC DO41

MXLP5KE170AE3

TVS DIODE 170VWM 275VC DO41

MXLP5KE17A

TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO41

MXLP5KE17AE3

TVS DIODE 17VWM 27.6VC DO41

MXLP5KE18A

TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO41

MXLP5KE18AE3

TVS DIODE 18VWM 29.2VC DO41

MXLP5KE20A

TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO41

MXLP5KE20AE3

TVS DIODE 20VWM 32.4VC DO41

MXLP5KE22A

TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO41

MXLP5KE22AE3

TVS DIODE 22VWM 35.5VC DO41

MXLP5KE24A

TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO41

MXLP5KE24AE3

TVS DIODE 24VWM 38.9VC DO41

MXLP5KE26A

TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO41

MXLP5KE26AE3

TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO41

MXLP5KE28A

TVS DIODE 28VWM 45.4VC DO41

MXLP5KE28AE3

TVS DIODE 28VWM 45.4VC DO41

MXLP5KE30A

TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO41

MXLP5KE30AE3

TVS DIODE 30VWM 48.4VC DO41

MXLP5KE33A

TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO41

MXLP5KE33AE3

TVS DIODE 33VWM 53.3VC DO41

MXLP5KE36A

TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO41

MXLP5KE36AE3

TVS DIODE 36VWM 58.1VC DO41

MXLP5KE40A

TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO41

MXLP5KE40AE3

TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO41

Top